Thússide

Doarpshûs Us Gebou Alde Leie

Geskikt foar al jo gearkomsten, feestjes, brulloften ensfh.

Biljert oanwêzich.


Links:


Mail ús:

We sjogge werom op in tige slagge NLDoet. Sneon 10 maart hawwe de frijwilligers wer moai wat út 'e wei set: der is straten, hekje pleatst, de foarriedromte hat ekstra planken krigen en is opnij yndield. En fierder is der wer fan alles en noch wat opromme. Mannen: tige tank foar jim ynset.

 

 

Foto's NLDoet

Foto's ferhaletocht 2018

Us Gebou Streek 9  9071 XG Alde Leie