Bestjoer & Kontakt

Geskikt foar al jo gearkomsten, feestjes, brulloften ensfh.

Biljert oanwêzich.


It bestjoer bestiet út:

 

Henk Torensma, foarsitter (mail)

Jantje Westra-Kuiken, skriuwer

Gatske Kraak, ponghâlder

Joke de Groot

Jaap Krottje

Gerrit van der Wal

Kontaktgegevens Us Gebou:


Streek 9

9071 XG Alde Leie

Email: info@UsGebou.nl

Faktueradres:

Leijester Hegedyk 29

9071 XB Alde Leie


Rûtekaart