Bestjoer

Doarpshûs Us Gebou Alde Leie

Geskikt foar al jo gearkomsten, feestjes, brulloften ensfh.

Biljert oanwêzich.


It bestjoer bestiet út:

 

Henk Torensma, foarsitter (mail)

Jantje Westra-Kuiken, skriuwer

Gatske Kraak, ponghâlder

Joke de Groot

Jaap Krottje

Gerrit van der Wal

Us Gebou Streek 9  9071 XG Alde Leie