Thússide

Doarpshûs Us Gebou Alde Leie

Geskikt foar al jo gearkomsten, feestjes, brulloften ensfh.

Biljert oanwêzich.

 

We sjogge werom op in tige slagge Burendag. Moarns in lytse 50 persoanen op 'e kofje mei in lekker stikje oranjekoeke. Der waard fanatyk meidien oan de bingo.

Bûtendoar binne de blombakken wer opknapt en jûns kamen der nochris sa'n 38 minsken te barbequeën.

 

 

Us Gebou Streek 9 9071 XG Alde Leie