Thússide

Doarpshûs Us Gebou Alde Leie

Geskikt foar al jo gearkomsten, feestjes, brulloften ensfh.

Biljert oanwêzich.

 

En ek de 5e edysje fan 'e ferhaletocht wie wer in sukses. De organisatoaren, Tineke Walstra en Janneke Spoelstra, wienen der wer yn slagge 4 betûfte fertellers te finen yn 'e persoanen fan Baukje Koolhaas, Douwe Kootstra, Sonja Nauta en Peter Vermaat. Ek tank oan 'e lokaasjehâlders en de begelieders. De snert fan Jesmer Doele en syn maat smakke wer bêst. Hjirby in koarte ympresje.

 

 

We meitsje ús no op foar de toanielútfieringen fan De Plankeprikels op 4 en 12 febrewaris

Us Gebou Streek 9 9071 XG Alde Leie