Thússide

Doarpshûs Us Gebou Alde Leie

Geskikt foar al jo gearkomsten, feestjes, brulloften ensfh.

Biljert oanwêzich.

 

We meitsje ús wer op foar in mooi nij kultureel seizoen yn Us gebou.

 

We gean op 25 septimber fan start mei Fljimsk it nije teäterprogramma fan Griet Wiersma, Pieter Wilkens en Minze Dijksma. Kaarten à € 15,- te bestellen fia info@usgebou.nl of fia til. 0518-421481 lês mear...

 

 

Op 1 oktober ha we in optreden fan Fader Hill, de band mei û.o. Piter Anjema op gitaar. Dizze rockformaasje hat alris de publykspriis wûn fan De kleine prijs van Friesland.

 

 

Op 23 oktober komt “Boogie Trap” en kinne wy genietsje fan Boogie woogie en blues muzyk.

 

 

Op 27 novimber ha we in primeur. Dan komt It buske fan de baas foar it earst del yn it noardwesten fan Fryslân. De trije hearen fan Gedobr út de Wâlden hawwe neist it sjongen fan ferskes ek in teäterprogramma mei lietsjes en sketskes.

 

 

Op 18 desimber komme op “op veler verzoek” De Jongens van Jan de Wit wer del.

Us Gebou Streek 9 9071 XG Alde Leie