Kontakt

Doarpshûs Us Gebou Alde Leie

Geskikt foar al jo gearkomsten, feestjes, brulloften ensfh.

Biljert oanwêzich.

 

Kontaktgegevens Us Gebou:

 

Streek 9

9071 XG Alde Leie

Email: info@UsGebou.nl

Faktueradres:

Leijester Hegedyk 29

9071 XB Alde Leie

 

Us Gebou Streek 9 9071 XG Alde Leie