Kontakt

Doarpshûs Us Gebou Alde Leie

Geskikt foar al jo gearkomsten, feestjes, brulloften ensfh.

Biljert oanwêzich.


Kontaktgegevens Us Gebou:


Streek 9

9071 XG Alde Leie

Email: info@UsGebou.nl

Faktueradres:

Leijester Hegedyk 29

9071 XB Alde Leie


Rûtekaart

 

Links:


Mail ús:

 

Side Alde Leie
Us Gebou Streek 9  9071 XG Alde Leie